KATEGORIA I

Ochrona środowiska i gospodarka wodna
Przedsięwzięcia polegające na zachowaniu lub poprawie naturalnych warunków przyrodniczych oraz na inwestycjach związanych ze zmniejszeniem skutków oddziaływania cywilizacji na środowisko, wykorzystujących odnawialne źródła energii lub skierowanych na kształtowanie, ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.

Przykładowe inwestycje:

 • Budowa oczyszczalni ścieków funkcjonującej w oparciu o nowoczesną technologię
 • Zmiana systemu pozyskiwania energii elektrycznej na źródło alternatywne
 • Budowa wałów powodziowych wraz z regulacją rzeki
 • Wdrożenie kampanii promocyjnej na rzecz ochrony środowiska

KATEGORIA II

Infrastruktura drogowo-komunikacyjna
Zadania, których przedmiotem była budowa lub modernizacja m.in. dróg, mostów, linii kolejowych, węzłów drogowych i drogowo-kolejowych, a także przedsięwzięcia nakierowane na poprawę komunikacji zbiorowej lub wdrażające miejski transport ekologiczny.

Przykładowe inwestycje:

 • Remont linii kolejowej wraz z przebudową wiaduktu
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem
 • Budowa obwodnicy miejskiej wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych oraz ekranów akustycznych

KATEGORIA III

Obiekty użyteczności publicznej
Przedsięwzięcia budowlane polegające na budowie nowych lub na przystosowaniu istniejących obiektów przeznaczonych do pełnienia funkcji publicznych (m.in. urzędy miast i gmin, sądy, komisariaty policji, szkoły, szpitale, ośrodki opieki społecznej, ośrodki kultury i sztuki oraz obiekty sportowe).

Przykładowe inwestycje:

 • Budowa hospicjum lub ośrodka pomocy społecznej
 • Wybudowanie nowoczesnego centrum obsługi mieszkańców
 • Remont i adaptacja pomieszczeń dawnego pawilonu handlowego dla potrzeb urzędu pracy
 • Przebudowa części ratunkowej szpitala wraz z wykonaniem lądowiska dla helikopterów ratunkowych

KATEGORIA IV

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków
Przedsięwzięcia na rzecz ochrony zabytków oraz estetyzacji miast i wsi, w tym m.in. placów, skwerów, terenów zielonych, targowisk.

Przykładowe inwestycje:

 • Rewitalizacja zabytkowego ratusza wraz z otoczeniem
 • Odnowienie deptaka miejskiego wraz z zagospodarowaniem i rekultywacją terenów zielonych w parku
 • Rewaloryzacja i rewitalizacja parku, w tym m.in. zagospodarowanie zieleni, budowa placów zabaw, tras spacerowych i ścieżek rowerowych