Regulamin nagrody

Kryształy Przetargów Publicznych 2024
 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania nagród Kryształy Przetargów Publicznych 2024 (zwanych dalej Nagrodami).

§ 1. ORGANIZATOR

 1. Nagrody przyznaje wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne” PRESSCOM Sp. z o.o. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29.
 2. Organizator powołuje Kapitułę Nagrody (zwaną dalej Kapitułą), w skład której wchodzą osoby dysponujące wiedzą i doświadczeniem odpowiednimi do wyłonienia laureatów. W skład Kapituły wchodzi od 5 do 9 osób, w tym przewodniczący.

§ 2. ADRESACI

 1. O Nagrodę mogą się ubiegać wszystkie instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach systemu zamówień publicznych w Polsce (zwane dalej Kandydatami), które w okresie od 1.01.2023 r. do 31.07.2024 r. zakończyły realizację zadania będącego zamówieniem publicznym udzielonym w jednym z trybów, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 2. Ubieganie się o Nagrodę i jej otrzymanie jest bezpłatne.

§ 3. CEL

 1. Celem Nagrody jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

§ 4. NAGRODY

 1. Laureatów Nagrody wybiera Kapituła.
 2. Nagrodę stanowi: statuetka, prawo do używania logo Nagrody oraz tytuł: „Kryształ Przetargów Publicznych 2024”.
  a) Logo Nagrody można wykorzystać w dowolnych materiałach promocyjnych z zachowaniem następujących zasad:
  • Logo należy umieszczać w taki sposób, aby widoczne było oznaczenie roku przyznania Nagrody;
  • Logo stanowi integralną całość i nie może podlegać jakiejkolwiek edycji.
 3. Nagrody przyznawane są wybranym Kandydatom za konkretne zadania będące zamówieniami publicznymi, których wartość przekracza próg 130 tys. złotych, kwalifikujące się do jednej z czterech kategorii:
  Kategoria I. Ochrona środowiska i gospodarka wodna.
  Kategoria II. Infrastruktura drogowo-komunikacyjna.
  Kategoria III. Obiekty użyteczności publicznej.
  Kategoria IV. Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków.
 4. Zgłoszone zadanie nie może obejmować niezrealizowanego projektu, a w przypadku gdy dotyczy obiektu budowlanego, obiekt ten musi być oddany do użytku.
 5. Zgłoszone zadanie nie może obejmować dostaw/usług powtarzających się okresowo, w tym usług nadzoru inwestorskiego oraz pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
 6. W każdej kategorii zostaną przyznane po dwie Nagrody, odpowiednio dla podmiotów reprezentujących dwie grupy uczestników systemu zamówień publicznych:
  a) zamawiających,
  b) wykonawców.
 7. Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody w innej kategorii niż zaproponowana przez Kandydata.
 8. Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania wybranym Kandydatom wyróżnień.
 9. Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych Nagród honorowych dla instytucji publicznych lub przedsiębiorstw albo osób fizycznych za wkład w rozwój systemu zamówień publicznych w Polsce.
 10. W zależności od zaistniałych przesłanek Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w danej kategorii.
 11. Kapituła zastrzega sobie prawo do odebrania Nagrody laureatowi, jeśli przekazane przez niego informacje były błędne lub nieprawdziwe oraz w przypadku, gdy inne działania laureata są niezgodne z ideą Nagrody.
 12. Nagrody mają charakter uznaniowy, a decyzje Kapituły są ostateczne.

§ 5. ETAPY UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ

 1. Proces ubiegania się o Nagrodę ma następujący przebieg:
  a) I ETAP – zgłoszenie Kandydata do Nagrody:
  • Zgłoszenie powinno zostać przesłane online, e-mailem, faksem. Formularz będzie dołączony do miesięcznika „Przetargi Publiczne” i opublikowany na stronie internetowej www.nagroda.przetargipubliczne.pl.
  • Zgłoszenie może zostać przesłane przez samego Kandydata lub osoby i podmioty trzecie.
  b) II ETAP – wypełnienie i przesłanie ankiety:
  • W trakcie II ETAPU będą brane pod uwagę tylko te zgłoszenia, które zostały wypełnione i przesłane w poprawny sposób, a przedstawione w nich zadania spełniają zapisy regulaminu.
  • Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Organizator wysyła do Kandydata ankietę.
  • Kandydat powinien odesłać wypełnioną ankietę w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
  • Wysłanie wypełnionej ankiety odbywa się e-mailem lub faksem.
  • Ankiety mogą być wypełnione tylko przez Kandydata i muszą zawierać podpisy osób odpowiedzialnych za reprezentowanie Kandydata.
  • Organizator i Kapituła nie ponoszą odpowiedzialności za treść ankiet, która będzie niezgodna ze stanem faktycznym. Kandydaci są zobowiązani do zachowania szacunku dla zasad fair play i do nieudzielania informacji mogących wprowadzić Kapitułę w błąd.
  c) III ETAP – wybór laureatów i rozdanie Nagród:
  • Organizator przekazuje Kapitule ankiety, które zostały wypełnione i przesłane
  w poprawny sposób oraz spełniają zapisy regulaminu.
  • Na podstawie otrzymanych ankiet Kapituła wybiera laureatów Nagrody.
  • Obrady Kapituły mają charakter niejawny.
  • Rozdanie Nagród będzie miało miejsce w trakcie Gali Kryształów Przetargów Publicznych, podczas otwarcia XIX Forum Przetargów Publicznych.
  • Lista laureatów zostanie opublikowana na łamach miesięcznika „Przetargi Publiczne” nr 11/ 2024 r.
 2. Dane kontaktowe, na które należy przesyłać wypełnione zgłoszenia i ankiety, są następujące:
  a) e-mail: nagroda@przetargipubliczne.pl
  b) faks: 71 797 28 16
 3. Terminarz ubiegania się o Nagrodę jest następujący:
  a) I ETAP – do 21 sierpnia 2024 r.
  b) II ETAP – do 2 września 2024 r.
  c) III ETAP – 14 października 2024 r.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na wszelkie pytania dotyczące Nagrody odpowiada Organizator pod numerem telefonu 71 797 48 16 oraz adresem e-mail: nagroda@przetargipubliczne.pl.
 2. Ubieganie się o Nagrodę oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie i ujawnienie danych i informacji podanych w zgłoszeniach oraz ankietach.
 3. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu ze względu na możliwe obostrzenia epidemiologiczne. Aktualna treść regulaminu Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych znajduje się na stronie internetowej www.nagroda.przetargipubliczne.pl.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe, decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na przyznanie Nagród.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc zgłosić się do nagrody?

Należy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2024 r. zakończyć realizację zadania będącego zamówieniem publicznym odpowiadającego jednej z kategorii nagrody. Następnie wystarczy wysłać zgłoszenie do nagrody.

Czy w grupie wykonawców mogą zgłaszać się przedsiębiorstwa państwowe?

TAK (Regulamin Nagrody §2 pkt 1).

Czy można zgłosić więcej niż jedno zrealizowane przedsięwzięcie?

TAK, w takim przypadku należy wypełnić jedno zgłoszenie i podać w nim tytuły wszystkich zadań wraz z przypisaniem ich do kategorii. W II etapie, podczas wypełniania ankiet niezbędne będzie wypełnienie osobnej ankiety dla każdego zgłaszanego zadania.

Czy można zgłosić do nagrody zadania poniżej progu 130 tys. zł?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 3).

Czy w przypadku zamówień sektorowych można zgłosić zadanie zrealizowane poniżej progów unijnych?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 3).

Czy przy zgłoszeniu niezbędny jest podpis osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie Kandydata?

NIE, podpis takiej osoby potrzebny jest dopiero w II etapie, przy wypełnianiu Ankiety (Regulamin Nagrody §5 pkt 1 lit. a).

Czy z ubieganiem się o nagrodę i jej otrzymaniem wiążą się jakieś opłaty?

NIE. Zgłoszenie do nagrody i jej otrzymanie jest bezpłatne (Regulamin Nagrody §2 pkt 2).

Czy zadanie, które zgłaszam do nagrody, musi odpowiadać wszystkim kategoriom?

NIE, każde zgłaszane zadanie należy przypisać do jednej kategorii.

Czy można zgłaszać do nagrody projekty inwestycji, które będą wkrótce realizowane?

NIE, zgłaszane zadania muszą dotyczyć przedsięwzięć zrealizowanych, a w przypadku obiektów budowlanych obiekt ten musi być oddany do użytku (Regulamin Nagrody §4 pkt 4).

Czy o nagrodę mogą się ubiegać zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 5).

Czy zgłaszane zadanie może obejmować dostawy/usługi powtarzające się okresowo?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 5).

Czy można zgłosić zadanie polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu?

NIE (Regulamin Nagrody §4 pkt 5).